FedNow – Inovatívna platobná služba alebo ďalšie obmedzenie súkromia?

V súčasnosti sú rýchlosť a pohodlie kľúčom k efektívnej správe financií. Americký Federálny rezervný systém s ohľadom na tieto potreby vyvinul inovatívnu platobnú službu s názvom FedNow. Očakáva sa, že nové riešenie bude uvedené do prevádzky už v júli tohto roka. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je FedNow a ako bude fungovať. Zamyslíme sa aj nad potenciálnymi výhodami a rizikami spojenými so zavedením tejto služby.

od Simona

Čo je FedNow?

Služba FedNow, ktorú vyvinul americký Federálny rezervný systém, má priniesť revolúciu v oblasti retailových platieb a umožniť takmer okamžité prevody peňazí medzi účastníkmi finančného trhu. Podpora rýchlosti, bezpečnosti a efektívnosti finančných transakcií má zásadný význam pre skúsenosti zákazníkov a konkurencieschopnosť finančných inštitúcií.

Pozrime sa teda na hlavné výhody tohto riešenia.

Rýchlosť a pohodlie transakcií

Jednou z hlavných predností služby FedNow je schopnosť spracúvať platby takmer v reálnom čase. Klienti finančných inštitúcií budú môcť prevádzať finančné prostriedky iným účastníkom trhu bez ohľadu na dennú alebo nočnú hodinu. To sa následne premietne do väčšieho pohodlia a flexibility pri správe osobných a firemných financií. Rýchle vyrovnanie transakcií môže prispieť aj k zvýšeniu efektívnosti riadenia likvidity a kapitálu.

Bezpečnosť a efektívnosť

Očakáva sa, že služba FedNow bude využívať moderné technológie, ako sú blockchain a inteligentné zmluvy. Má tiež využívať bezpečnostné protokoly na zabezpečenie optimálnej úrovne bezpečnosti transakcií. V dôsledku toho budú mať klienti finančných inštitúcií väčšiu dôveru v platobné služby a menšie riziko podvodu alebo krádeže údajov. Okrem toho rýchle zúčtovanie transakcií takmer v reálnom čase môže znížiť riziká spojené s oneskorením spracovania platieb. To zase zlepší efektívnosť finančného trhu ako takého.

Ako bude FedNow fungovať?

FedNow bude fungovať ako platforma, ktorá umožní účastníkom finančného trhu (ako sú banky, finančné inštitúcie alebo poskytovatelia platobných služieb) vykonávať transakcie bez oneskorenia. Služba bude založená na systéme žiadosti o platbu (ang. “request-for-payment”), ktorý umožní takmer okamžité odoslanie a schválenie žiadosti o platbu.

Systém oznamovania

Notifikačný systém, známy aj ako žiadosť o platbu, je moderný spôsob spracovania finančných transakcií, ktorý umožňuje realizovať platby takmer v reálnom čase. Na rozdiel od tradičných platobných systémov, kde platbu iniciuje odosielateľ, v systéme typu žiadosť o platbu je to príjemca, kto žiada platbu od odosielateľa. Funguje na základe dvojstupňového procesu, ktorý zahŕňa odoslanie žiadosti o platbu a jej schválenie.

Krok 1: Odoslanie žiadosti o platbu

V prvej fáze príjemca (napr. predajca služby, fyzická osoba) odošle žiadosť o platbu odosielateľovi (napr. kupujúcemu, platiteľovi). Táto žiadosť obsahuje všetky potrebné informácie o platbe, ako je suma, údaje o príjemcovi, účel a dátum platby. Platobná požiadavka sa prenáša prostredníctvom platobnej platformy, napríklad FedNow, ktorá umožňuje rýchly a bezpečný prenos informácií medzi účastníkmi finančného trhu (t. j. bankami, finančnými inštitúciami, poskytovateľmi platobných služieb).

Krok 2: Schválenie platby

V druhej fáze odosielateľ (platiteľ) prijme platobnú požiadavku a môže ju schváliť alebo zamietnuť. Schvaľovanie môže prebiehať rôznymi spôsobmi, napríklad potvrdením prostredníctvom mobilnej aplikácie, zadaním jednorazového kódu (OTP) alebo elektronickým podpisom. Po schválení platby platobná platforma – napríklad FedNow – okamžite prevedie finančné prostriedky od odosielateľa príjemcovi.

Notifikačný systém v praxi

Notifikačný systém ponúka oproti tradičným platobným systémom, ako sú bankové prevody alebo platby kartou, mnoho výhod. V prvom rade umožňuje rýchlejšie spracovanie platby. To sa premieta do väčšieho pohodlia a lepšieho riadenia financií pre jednotlivcov aj podniky. Okrem toho môže notifikačný systém zvýšiť bezpečnosť platieb. Platobnú požiadavku totiž musí autorizovať odosielateľ, čím sa znižuje riziko neautorizovaných transakcií.

V praxi môže notifikačný systém nájsť uplatnenie v rôznych scenároch. Patria medzi ne platby za tovar a služby, predplatné, splátky dlhov alebo prevody finančných prostriedkov medzi jednotlivcami. Zavedenie takéhoto systému môže prispieť aj k vyššej efektívnosti v oblasti správy pohľadávok, čo je dôležité pre podniky aj jednotlivcov.

Notifikačný systém môže tiež zlepšiť služby zákazníkom tým, že umožní väčšiu flexibilitu pri kontrole a správe platieb. Zákazníci môžu skontrolovať podrobnosti žiadosti o platbu, schváliť, zamietnuť alebo odložiť platby podľa svojich potrieb. Takéto riešenie teda môže viesť k lepšiemu pochopeniu a riadeniu ich financií.

Za zmienku stojí aj to, že systém notifikácií môže pomôcť znížiť transakčné náklady a uľahčiť procesy vyrovnania. Vďaka rýchlejšiemu spracovaniu platieb môžu účastníci finančného trhu profitovať z lepšej likvidity a dosiahnuť úspory pri riadení kapitálu.

V budúcnosti sa notifikačný systém môže využívať aj spolu s novými technológiami, ako sú digitálne centrálne meny (CBDC) alebo inteligentné kontrakty. To by mohlo byť dôležitou hnacou silou ďalšieho rozvoja a inovácií v platobnom sektore.

Vplyv na finančný trh

Zavedenie služby FedNow by mohlo mať významný vplyv na finančný trh. Po prvé, rýchlosť a pohodlie platieb prilákajú viac klientov, aby využívali služby finančných inštitúcií ponúkajúcich službu FedNow. Po druhé, inovácia a modernosť služby má potenciál zvýšiť konkurenciu na platobnom trhu.

A napokon, FedNow má potenciál zlepšiť bezpečnosť finančných transakcií. Vďaka rýchlemu zúčtovaniu je totiž menšie riziko neoprávneného prístupu k prostriedkom na účtoch klientov. Znižuje sa aj riziko podvodov spojených s oneskorením spracovania transakcií. V dôsledku toho sa môže zvýšiť dôvera spotrebiteľov vo finančné služby – čo sa následne môže prejaviť v tom, že tieto služby bude využívať viac zákazníkov.

fed

Výzvy a budúcnosť FedNow

Hoci služba FedNow prináša mnoho výhod, jej zavedenie môže pre účastníkov finančného trhu predstavovať aj určité výzvy.

Prispôsobenie IT systémov

Zavedenie platobnej služby FedNow si vyžaduje, aby finančné inštitúcie aktualizovali svoje IT systémy tak, aby umožňovali spracovanie platieb takmer v reálnom čase. Táto modernizácia môže zahŕňať implementáciu nového softvéru, rozšírenie hardvérovej infraštruktúry a zvýšenie kapacity systémov, aby zvládli vyšší objem transakcií.

Zmena prevádzkových postupov

Na zavedenie novej služby budú musieť finančné inštitúcie prehodnotiť a upraviť svoje prevádzkové postupy, ako napríklad postupy autorizácie platieb, monitorovania transakcií a riešenia sporov. Zavedenie nových postupov môže na druhej strane znamenať potrebu vyškoliť zamestnancov a splniť nové právne a regulačné požiadavky.

Integrácia s inými platobnými systémami

FedNow bude musieť spolupracovať s inými platobnými systémami, a to domácimi, ako aj medzinárodnými. Zabezpečenie úplnej integrácie s externými systémami bude pravdepodobne náročné vzhľadom na rozdiely v technológiách, komunikačných protokoloch a bezpečnostných štandardoch. Integrácia si môže vyžadovať aj rokovania o zmluvách a dohodách s inými poskytovateľmi platobných služieb a regulačnými orgánmi.

Riadenie rizík a bezpečnosti

So zavedením platobnej služby FedNow budú musieť finančné inštitúcie aktualizovať aj svoje systémy riadenia rizík a bezpečnostné postupy. Vysokorýchlostné platby takmer v reálnom čase predstavujú riziko vzniku nového typu kybernetického útoku. To si zasa vyžaduje zavedenie dodatočných bezpečnostných mechanizmov a monitorovanie transakcií.

Pochybnosti a kontroverzie týkajúce sa služby FedNow

Hoci sa služba FedNow považuje za krok vpred v oblasti platieb, sú s ňou spojené aj určité kontroverzie a obavy. Niektoré z nich zahŕňajú obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, potenciálneho ohrozenia existujúcich poskytovateľov platobných služieb, ako aj implementácie a regulácie služby.

Ochrana súkromia a dohľad

Jednou z hlavných kritických pripomienok k službe FedNow je pochybná ochrana súkromia. Existujú obavy, aké údaje sa budú zhromažďovať a ako sa budú používať. Keďže platforma je schopná vykonávať finančné transakcie takmer v reálnom čase, Federálny rezervný systém bude mať prístup k obrovskému množstvu údajov o transakciách. Tieto údaje by mohli zahŕňať informácie o tom, kedy a kde sa transakcia uskutočnila, o akej sume, ako aj o tom, kto sa na nej podieľal.

V rukách nesprávnych osôb by takéto informácie mohli viesť k narušeniu súkromia. Kritici sa obávajú, že Federálny rezervný systém – alebo iné subjekty, ktoré môžu mať prístup k týmto údajom – by ich mohli použiť spôsobom, ktorý by porušil súkromie používateľov. Mohli by sa napríklad použiť na vytvorenie podrobných profilov používateľov, ktoré by sa potom mohli použiť na marketingové účely (alebo iné účely, ktoré by používatelia mohli považovať za nevhodné).

Konkurencia pre existujúcich poskytovateľov platobných služieb

Trh elektronických platieb je veľmi dynamický sektor, ktorý sa neustále rozvíja a mení. Zavedenie novej platobnej služby, ako je FedNow, by mohlo mať na tento trh významný vplyv a iniciovať novú dynamiku hospodárskej súťaže.

Existujúci poskytovatelia platobných služieb, ako sú PayPal, Venmo a Zelle, už získali významný podiel na trhu tým, že svojim zákazníkom ponúkajú služby, ktoré im umožňujú rýchlo a pohodlne vykonávať finančné transakcie online. Vstup nového hráča na trh, najmä takého silného, akým je Federálny rezervný systém, by však pre nich mohol predstavovať veľkú výzvu. Ba čo viac, môže ich dokonca prinútiť upraviť svoje stratégie, ponuku produktov alebo cenovú štruktúru, aby zostali konkurencieschopné. Pre niektoré spoločnosti by to mohlo znamenať zníženie ziskovosti, prinajmenšom v krátkodobom horizonte.

Záverečná myšlienka

Cieľom FedNow je umožniť takmer okamžité retailové platby medzi účastníkmi finančného trhu. Služba má potenciál zvýšiť konkurenciu na platobnom trhu, zlepšiť bezpečnosť finančných transakcií a uspokojiť potreby zákazníkov v oblasti rýchlosti a pohodlia platieb. Napriek výzvam spojeným s implementáciou má potenciál ďalej rozvíjať platobné technológie a služby na finančnom trhu.

Na záver možno konštatovať, že hoci okolo služby FedNow existujú určité nejasnosti a kontroverzie, mnohé z nich možno vyriešiť prostredníctvom vhodnej regulácie, transparentnosti a dialógu so zainteresovanými stranami. Mnohé nasvedčuje tomu, že výhody zavedenia služby FedNow môžu prevážiť nad potenciálnymi problémami. Ide však o tému, ktorá si zaslúži ďalšiu diskusiu a výskum.

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár