Všeobecné pravidlá súťaží oKrypte na Instagrame

od Martin

Všeobecné pravidlá súťaží oKrypte na Instagrame

ŠTATÚT SÚŤAŽÍ

Predmet súťaže

Organizátorom vyššie uvedenej súťaže je fyzická osoba – podnikateľ Martin Tkáč., so sídlom Švermova 36, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 53759818, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 620-45583 (ďalej len „organizátor“). Účelom súťaže je propagácia projektov okrypte.sk a charliegaming.cz a zvyšovanie povedomia medzi používateľmi sociálnej siete. Predmetom súťaže je napísať pod súťažný príspevok zverejnený organizátorom komentár podľa podmienok uvedených v súťažnom príspevku.

Súťažiaci

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Instagram, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže a má registrovaný trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora (ani spoluorganizátora ak bol oznámený), ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je takouto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

 Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že:

má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej a Českej republiky;

IIa. dovŕšil vek 16 rokov alebo

IIb. nedovŕšil vek 16 rokov, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, pričom berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Časové trvanie súťaže je špecifikované v súťažnom príspevku. Úlohou súťažiaceho je označiť pod súťažný príspevok iných užívateľov, ktorých zaujíma tvorba organizátora súťaže. Používanie viacerých instagramových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným príspevkom publikoval. Zo všetkých súťažiacich, ktorý spĺňajú podmienky súťaže a v čase trvania súťaže zverejnili pod súťažným príspevkom svoj komentár, organizátor náhodne vyžrebuje jedného výhercu. Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV.

Cena pre výhercu

Víťaz získa výhru špecifikovanú v súťažnom príspevku.Cenu do súťaže poskytuje organizátor. V. Odovzdávanie výhier Organizátor výhercu upovedomí o výhre prostredníctvom komentára v súťažnom príspevku. Organizátor si bezprostredne po určení výhercu vyžiada jeho kontaktné údaje, na ktoré zašle výhru. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, a výherca sa neozve organizátorovi do 5 pracovných dní od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný organizátorom, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru a výhru získava vybraný náhradník. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, balíček bude zaslaný jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Osobné údaje

Účastník súťaže v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), berie na vedomie, že účasťou v súťaži poskytuje svoje osobné údaje organizátorovi súťaže. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže na základe § 13 ods. 1 písm. b) a f) ZoOOÚ, teda za účelom plnenia zmluvy a v rámci oprávneného záujmu organizátora. Oprávneným záujmom organizátora je podľa vyššie uvedeného riadne splnenie podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže.

Účelom spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže je:

a) zaevidovanie účasti účastníka súťaže v súťaži,

b) vyhodnotenie a spracovanie vyhodnotenia výsledkov súťaže a splnenia podmienok súťaže,

c) identifikovanie výhercu,

d) odovzdanie výhry výhercovi.

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne prezývka pod ktorou sa účastník súťaže prihlási do súťaže, a v prípade výhry adresu trvalého pobytu. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže po dobu trvania súťaže, v prípade výhercov do dňa odovzdania výhry konkrétnemu výhercovi a skončenia lehoty na uplatnenie nárokov účastníka konania alebo organizátora v súdnom konaní podľa § 100 – 114 Občianskeho zákonníka. V prípade, že účastník súťaže odmietne organizátorovi poskytnúť svoje osobné údaje, túto osobu nie je možné zaradiť do súťaže a teda stráca nárok na účasť v súťaži. Poskytnutie osobných údajov za účelom prihlásenia sa do súťaže je dobrovoľné.

Účastníkovi súťaže prináležia práva dotknutej osoby podľa §21 až 28 a §41 ZoOOÚ, a teda:

a) právo na prístup k svojim osobným údajom,

b) právo na opravu osobných údajov,

c) právo na vymazanie osobných údajov,

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e) právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, f) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,

g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

h) právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania,

i) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a

j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pričom kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú špecifikované v kapitole III GDPR a vo vyššie uvedených ustanoveniach ZoOOÚ.

VII. Záverečné ustanovenia

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora ako aj v hypertextovom odkaze pri súťažnom príspevku. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na internetovej stránke, na ktorej bol zverejnený súťažný príspevok, prípadne priamo v súťažnom príspevku. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody.

Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťami Facebook a Instagram a spoločnost Facebook a Instagram sú úplne oslobodené od záväzkov voči všetkým účastníkom súťaže.

Dátum vydania pravidiel: 26.05.2022